• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
Apro® Polyester & Carbon Clean Room Wears
크린룸 웨어, Anti-Static · Dust-Free · Germ-Free
· Үнэ
72,900
· Барааны код
N00000000000099
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
N/A
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그
* Anti-electrostatic. Conductive filament yarn piece

* Dyed 100% Polyester & Carbon.


“O/P-type”, One-Piece type, 상∙하 일체형,

* 용도 : Class 10~100의 Clean Room에서 착용.

* 기능 : 옷 구조상 가급적 개방부위를 최소화하여 작업자로 인한 오염을 방지함.

※ 주 Class 10 이란 :가로×세로×높이 1㎡공간에 0.5μ(마이크로) 먼지가 10ea 있음을 의미함.

※ Please Note! 크린룸웨어는 백색이 기본공급됨. 파란색 희망시 명시 요함!


“T/P-type”, Two-Piece type, 상∙하 분리형, 모자/신발은 별도

* 용도 : Class 100이상의 Clean Room에서 착용.

* 기능 : 착용감이 우수하여 작업시 편리함.


“Gown-type”, 가운형 Gown only(하의는 별도)

* 용도 : Class 100,000이상의 Clean Room 또는 연구소.

* 기능 : 평상복을 입은 상태에서 착용 가능함.
wait..